Uwagi dotyczące stosowania produktów

Prace malarskie i tynkarskie
w chłodnych porach roku

Dokładny termin nadejścia chłodnych dni i mrozów jest trudny do przewidzenia. Można spodziewać się mrozów, jeśli temperatury spadają sukcesywnie. Wraz ze zmianami klimatu na świecie, coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, kiedy to temperatura z dodatniej wartości spada w ciągu doby do kilku stopni poniżej zera.

Co zatem zrobić, w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie prowadzenia prac na zewnątrz budynków?

Niestety, najczęściej podejmowaną decyzją jest dokończenie prac za wszelką cenę ze względów ekonomicznych. Koszt użytkowania rusztowań lub ewentualna potrzeba demontażu rusztowań na zimę i ich montażu na wiosnę, kary zapisane w umowie o terminowym wykonaniu prac, czy chęć otrzymania zapłaty przed zimą – to powody, którymi kierują się firmy wykonawcze stojąc przed wyborem zakończenia lub przerwania prac.

Niezależnie jednak od podjętej decyzji są pewne rygory, którym podlegać powinny dalsze działania. Dotyczyć będą sposobu prowadzenia lub przerwania prac z jednoczesnym przygotowaniem na dokończenie w terminie późniejszym.

Decyzja dokończenie prac.., gdy podjęliśmy decyzję o dokończeniu prac mimo pogorszenia się warunków pogodowych, pamiętać musimy o najważniejszej rzeczy: zakresie temperatur stosowania poszczególnych materiałów. Każdy produkt posiada zakres temperatur (podany na opakowaniu lub w karcie technicznej) w których można go stosować. Najczęściej popełnianym błędem jest dostosowywanie się do tych wymogów tylko w momencie aplikacji, a podane temperatury odnoszą się zawsze do momentu aplikacji do następujących po niej godzin. Dlatego trzeba uwzględniać okoliczność, że w nocy temperatury są zazwyczaj niższe i nie wykonywać prac na zewnątrz bez osłon. Zabiegiem, który pozwala czasowo poradzić sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jest stosowanie siatek lub kurtyn (plandek) na rusztowaniach lub nawet dogrzewanie strefy roboczej (nagrzewnice ogrzewają powietrze wewnątrz strefy rusztowań).

Decyzja przerwania prac, gdy podejmujemy decyzję o wstrzymaniu prac i dokończeniu ich wiosną, warto zakończyć taki etap, by zimowe warunki pogodowe nie doprowadziły do zniszczenia wykonanej pracy.

Ustalenie odpowiedzialności

Często padają pytania, czy producent zagwarantuje, że dany produkt wytrzyma temperatury inne niż określone w karcie technicznej. Równie często producenci otrzymują prośby o potwierdzenie wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną (często prośba wpływa po zakończeniu prac, które były prowadzone w warunkach niedozwolonych). Tymczasem za odbiór końcowy i potwierdzenie jakości wykonywanych prac odpowiada kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. Przedstawiciel producenta materiałów ma za zadanie dostarczyć właściwy jakościowo, przebadany i oznaczony produkt na rynek. Obowiązek nadzoru i potwierdzanie jakości prac leży po stronie kierownika czy inspektora budowy. Wskazanie tych osób jako odpowiedzialnych nie jest próbą zdjęcia odpowiedzialności z producentów, a kwestię tę regulują zapisy Prawa Budowlanego. Natomiast gwarancje producenckie odnoszą się do produktu i jego cech fizyko-chemicznych. Za jakość przeprowadzonych prac i prawidłowość wbudowania materiału odpowiada wykonawca.

Ocena ryzyka

Istnieje wiele przypadków, kiedy postępuje się: „jakoś to będzie”, lub „jeden dzień mrozu szkody nie czyni, a w razie problemów zrobi się reklamację u producenta”. Niestety, przyroda, jak i prawa fizyki są bezlitosne i one to weryfikują prawidłowość wbudowania materiałów. Dlatego producenci materiałów na wiosnę otrzymuje zgłoszenia o „miejscowych wadach” i często są one spowodowane właśnie finalizowaniem prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Naprawa takich miejsc nie jest już tylko kwestią wykonania „zaprawki”, czyli miejscowego przemalowania, tylko najczęściej wiąże się z koniecznością przemalowania całej elewacji na nowo.

Decyzja o kontynuacji czy zawieszeniu prac należy do inwestora i wykonawcy. Należy wziąć pod uwagę, że koszt całości robót realizowanych bez rekomendowanej przerwy zimowej jest zwykle nieporównywalnie wyższy niż w przypadku przestrzegania zaleceń specjalistów i wstrzymania prac na okres zimy.

Prace prowadzone w warunkach chłodnych
– zalecenia:

  • Wszystkie poddawane przetworzeniu wyroby Pigment środki gruntujące i farby należy stosować w zakresie temperatur 5 – 30 ˚C (temperatura podłoża, otaczającego powietrza i materiału); dla wyrobów silikatowych 8 – 25 ˚C; tynk 8 – 25 ˚C;
  • Zaleca się przechowywanie materiałów w ogrzewanych pomieszczeniach;
  • Zaleca się używanie letniej wody do uplastyczniania materiałów suchych;
  • Elewacje należy osłonić przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez zawieszenie na rusztowaniach plandek
  • Należy uwzględnić powyższe w kalkulowaniu kosztów wykonawstwa ocieplenia;
  • Celem zapewnienia odpowiedniej temperatury pod osłonami najczęściej stosuje się nagrzewnice nadmuchowe (elektryczne lub spalinowe). Zaleca się dzielenie elewacji na mniejsze fragmenty tak, aby można było zapewnić skuteczne ogrzewanie. Należy zadbać o właściwe rozmieszczenie punktów nadmuchu ciepłego powietrza tak, aby różnice temperatur w ogrzewanej części były jak najmniejsze.
  • Ogrzewanie należy uruchomić odpowiednio wcześniej, aby rozgrzać podłoże.
  • Czas utrzymywania temperatury powyżej 5 ˚C zależny jest od przebiegu wysychania i nie można go określić teoretycznie. Duży wpływ na ten czas ma wilgotność powietrza pod plandekami.
  • Przegrzewanie punktowe lub doprowadzanie do zbyt szybkiego wysychania prowadzi do obniżenia wytrzymałości końcowej powłok.
  • Temperaturę pod osłonami należy kontrolować na bieżąco, tak aby nie dopuścić nawet do krótkotrwałego jej spadku poniżej 0 ˚C. W przypadku spodziewanych znacznych spadków temp. powietrza w nocy należy zapewnić ciągły dozór pracy urządzeń grzewczych.