Warunki

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów

Pigment Spółka jawna R. Bielak I. Bielak z siedzibą w Szczecinie

I. DEFINICJE

Pojęcia zdefiniowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw Towarów, w umowie, cennikach, ofertach czy innych tego typu dokumentach, którymi posługuje się Sprzedający, mają następujące znaczenie:

Sprzedający – Pigment Spółka jawna R. Bielak I. Bielak z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Pyrzyckiej 23a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297214, zwany dalej PIGMENT.

OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Towarów, realizowanych przez Sprzedającego.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący – Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, który podpisał ze Sprzedającym Umowę, Umowę ramową, lub złożył Zamówienie, które to zostało przyjęte przez Sprzedającego na piśmie lub drogą elektroniczną oraz zostało przez Kupującego zatwierdzone na piśmie lub drogą elektroniczną.

Strony – odpowiednio Kupujący lub Sprzedający indywidualnie, lub Kupujący i Sprzedający łącznie.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, w szczególności farby w oryginalnych opakowaniach producenta, przed ich aplikacją, w tym Towary Barwione przygotowane przez Sprzedającego według jego recept.

Towar Barwiony – Towar pigmentowany z wykorzystaniem urządzeń dozująco-mieszających, zamknięty systemowo w opakowaniach producenta po za dozowaniu pigmentów oraz oznaczony.

Umowa ramowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca zasady ich współpracy.

Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie złożonego Zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru otrzymane drogą elektroniczną lub w formie pisemnej zaakceptowanej przez Sprzedającego, dokonane na podstawie Umowy ramowej lub bez niej, zawierające w szczególności prawidłową (zgodną z Ofertą): nazwę Towaru, w przypadku Towaru Barwionego – Kod Barwy, ilość Towaru, cenę zgodną z Ofertą, a także miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, datę, imię, nazwisko osoby działającej w imieniu Kupującego oraz inne istotne warunki. Każde Zamówienie złożone przez Kupującego jest uznawane za ofertę Kupującego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego składaną Sprzedającemu. Przyjmuje się, że adres, z którego nadesłano Zamówienie jest adresem mailowym Kupującego do celów formalnej korespondencji dotyczącej realizacji Zamówień pomiędzy Stronami. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego wymaga potwierdzenia drogą mailową. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych Kupującemu lub znajdujących się pod jego kontrolą (w szczególności nr telefonu, fax, adres e-mail) uważa się za pochodzące od Kupującego i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Kupującego oraz Sprzedającego. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy następuje według cen wskazanych przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.

Cennik/Oferta – dokument (wydrukowany lub przesłany e-mailem w formie pliku .pdf) zawierający w szczególności ceny netto wybranych przez Sprzedającego Towarów w ramach poszczególnych segmentów farb, ewentualnie inne warunki handlowe. Jeśli w treści Cennika/Oferty nie podano inaczej, wskazane w nim informacje, w szczególności ceny Towarów, obowiązują w okresie do 30 dni od daty publikacji Cennika/Oferty (przekazania). Przy czym, termin obowiązywania Cennika/Oferty dłuższy niż 180 dni wymaga potwierdzenia w formie podpisu osób formalnie umocowanych do reprezentacji Sprzedającego, w przeciwnym wypadku niezależnie od podanej w Cenniku/Oferty informacji, Cennik zachowuje ważność nie dłużej niż 30 dni od daty jego publikacji.

Przewoźnik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną) dostarczająca zamówione przez Kupującego Towary.

Dystrybutor – podmiot współpracujący ze Sprzedającym w zakresie sprzedaży i rozprowadzania Towarów Sprzedającego. Aktualna lista Dystrybutorów firmy PIGMENT znajduje się na stronie internetowej www.pigment.inet.pl. Sprzedający może wspierać Dystrybutorów w zakresie składania przez nich ofert Kupującym i przyjmowania zamówień oraz w zakresie technicznym, o ile Sprzedający tak postanowi. Odpowiedzialność cywilnoprawna za Towary sprzedawane przez Dystrybutorów ponosi Dystrybutor.

Magazyn Sprzedającego – Towar będzie dostarczony do Kupującego każdorazowo na podstawie Zamówienia. W przypadku Zamówienia przez Kupującego mniejszej ilości niż Minimalna Wartość Logistyczna, Sprzedający doliczy każdorazowo do dostawy opłatę w wysokości podanej w Ofercie za usługę transportową. Minimalna Wartość Logistyczna będzie określana każdorazowo.

Nazwa Towaru – unikatowa, własna nazwa wskazana w Cenniku/Oferty. Nazwa towaru jest wymagana do podania w Zamówieniu przez Kupującego.

Kod barwy – unikatowy ciąg znaków identyfikujący barwę danego Towaru. Kod barwy jest wymagany do podania w Zamówieniu przez Kupującego.

Jednostka Miary (J.M.) – jednostka miary Towaru: litry (l), kilogramy (kg), sztuki (szt.).

Opakowanie (Op.) – pojemność opakowania fabrycznego Towaru podana w Jednostkach Miary.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających z Umów, Umów ramowych, Zamówień oraz dostaw realizowanych pomiędzy PIGMENT jako Sprzedającym a Kupującym, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 2. Strony mogą w sposób odmienny uregulować swoje prawa i obowiązki z tytułu sprzedaży i dostawy Towarów w Umowie, Umowie ramowej lub w Zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie tam nieuregulowanym zastosowanie mają OWS.
 3. Aktualna treść OWS jest zawsze dostępna, na życzenie Kupującego, w siedzibie Sprzedającego, a także zamieszczona jest na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią OWS przed złożeniem Zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią OWS i z ich akceptacją.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Towarach podane przez Sprzedającego, w szczególności w Cenniku/Ofercie, a także opisy Towarów oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Towary Kupującemu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający realizuje przyjęte przez niego Zamówienia zgodnie z OWS, o ile nic innego nie wynika z Umowy, Umowy ramowej czy z Zamówienia.
 4. Czynności zmierzających do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenia Zamówienia, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego. Przyjmuje się także, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Kupującego do dokonania tych czynności.
 5. Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa należącego do PIGMENT i przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych z osobami korzystającymi z usług Sprzedającego.
 6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, na piśmie lub drogą elektroniczną.
 7. W przypadku Zamówień o znacznej wartości składanych przez pracowników Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia Zamówień przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego, a także prawo żądania przedstawienia odpowiednich upoważnień. Potwierdzenie Zamówienia wymaga każdorazowo przesłania go z podpisem osoby upoważnionej – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 8. Zamówieniem o znacznej wartości jest zamówienie przewyższające kwotę w wysokości 5.000 zł netto.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Kupujący opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedającego, w przypadku braku pozytywnej weryfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 6 i 7 powyżej lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedającego.
 10. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.
 11. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, na mocy jednostronnego oświadczenia, do chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, na piśmie lub drogą elektroniczną, o którym mowa jest w pkt. III ppkt. 6.
 12. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, które nie zostało zrealizowane.
 13. Sprzedający według swojego wyboru, przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie, Umowie ramowej albo drogą pisemną listem poleconym.
 14. Sprzedający ma jednostronne uprawnienie do prowadzenia promocji lub przyznawania rabatów wybranym Kupującym.

IV. CENA

 1. Sprzedaż Towarów będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w pkt. III. ppkt. 6, wg Oferty/Cennika, w polskich złotych albo w walucie Euro.
 2. W przypadku zamówienia Towaru Barwionego Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę za barwienie, wg ceny wynikającej z Oferty.

V. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający ma prawo wystawić fakturę za zamówione Towary w dniu zapłaty albo w dniu wykonania usługi, w zależności od tego, która czynność była pierwsza.
 2. Za dzień wykonania usługi uznaje się dzień jego nadania do przewozu albo doręczenia w siedzibie PIGMENT, po skompletowaniu całości lub części Zamówienia.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego lub dzień otrzymania przez Sprzedającego informacji (przesłanej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) o dokonaniu zapłaty przez Kupującego w postaci bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego na rachunek Sprzedającego w wymaganej kwocie lub dzień otrzymania zapłaty w siedzibie Sprzedającego. Zarówno ceny wskazane w Cenniku/Oferty, jak również ceny po odliczeniu ewentualnie udzielonego upustu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
 4. W przypadku płatności z góry, tj. po dokonaniu płatności przez Kupującego osobiście lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku Kupującego z kraju UE, poza Polską albo z kraju poza UE) albo po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego (mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w Polsce), zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wskazaną na fakturze, w terminie płatności określonym na fakturze, na rachunek Sprzedającego wskazany w treści faktury albo poprzez osobistą wpłatę dokonaną przez Kupującego w siedzibie PIGMENT.
 6. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa pkt. 3 i pkt. 4, Sprzedający może odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III ppkt. 11.
 7. Sprzedający za każdy dzień opóźnienia przez Kupującego w płatności za Zamówienie nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (w przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca) albo odsetki ustawowe za opóźnienie (w przypadku jeśli Kupującym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą).
 8. Fakturę VAT oraz korektę faktury VAT uznaje się za doręczoną również poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie, Umowie ramowej, lub adres e-mail, z którego Kupujący złożył Zamówienie, na co Kupujący wyraża zgodę. W przypadku korekty faktury VAT drogą elektroniczną Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania jej poprzez wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego. W przypadku korekty faktury VAT w formie papierowej konieczne jest odesłanie przez Kupującego potwierdzonej kopii na adres Sprzedającego wskazany do korespondencji w niniejszym OWS.
 9. Kupujący nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedającego, w ramach innego zobowiązania, jakie łączy go ze Sprzedającym lub od wynagrodzenia, jakie przysługuje Sprzedającemu od Kupującego w ramach Umowy, Umowy ramowej, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.
 10. Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zgodnie z pkt. III. ppkt. 11, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Kupującego na rzecz Sprzedającego. Z tego tytułu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód w postaci straty rzeczywistej lub utraconych korzyści, jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw czy też z odstąpieniem od umowy.

VI. DOSTAWA

 1. Towar będzie dostarczony do Kupującego każdorazowo na podstawie Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów jest dodatkowo płatna w przypadku, gdy Zamówienie nie spełnia Minimalnej Wartości Logistycznej. Opłata dodatkowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określona jest każdorazowo w treści Oferty.
 3. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego ponosi Kupujący.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym możliwa jest dostawa do innego kraju.
 5. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika lub transportem własnym Sprzedającego.
 6. Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych, dostosowanych do możliwości Kupującego i w porozumieniu z nim.
 7. Jeżeli do momentu powiadomienia Kupującego przez Sprzedającego o gotowości do dostawy, Sprzedający nie otrzyma szczególnych i konkretnych instrukcji związanych z wysyłką towaru, Sprzedający dokonuje tego w ramach zwyczajowo przyjętej realizacji wysyłki, tj. zgodnej z zasadami funkcjonującymi u Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, spowodowane siłą wyższą. Termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu o okres przeszkody.
 9. Odbiór z siedziby Sprzedającego a organizowany przez Kupującego, będzie możliwy w przypadku każdorazowej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania okazania upoważnienia udzielonego osobie odbierającej w imieniu Kupującego Towar, z którego będzie wynikało uprawnienie do  odbioru Towaru w imieniu Kupującego, a także do dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności z tym związanych.
 10. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego Przewoźnikowi lub bezpośrednio Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 11. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedający może indywidualnie ustalić z Kupującym dostawę również w inne dni niż Dni robocze.
 12. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 13. Odbiór Towarów przez Kupującego środkiem transportu organizowanym przez Kupującego, o którym mowa w pkt. 8, nastąpi z miejsca i w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 14. Początek terminów dostawy Towarów lub ich odbioru przez Kupującego wskazany przez Sprzedającego liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, t.j. w tym samym dniu, jeżeli Zamówienie złożone zostało w Dniu roboczym do godziny 12:00 (w południe) lub od dnia następnego w przypadku Zamówienia złożonego po godzinie 12.00 (w południe). Dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz dni z ograniczeniami w ruchu samochodów ciężarowych nie są liczone do okresu realizacji Zamówienia.
 15. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego, jak również Zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego o innym terminie dostawy.
 16. Kupujący po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Kupującego, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół szkody, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 18. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z błędnych lub niekompletnych danych, w szczególności dotyczy to danych kontaktowych lub adresu odbioru, podanych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 19. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Kupującego Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane przez Sprzedającego albo za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru z siedziby PIGMENT, Sprzedający może według swojego wyboru wyznaczyć Kupującemu inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. III ppkt. 11. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie (w tym kosztów magazynowania oraz barwienia towarów) oraz kosztu wysyłki Towaru.
 20. Sprzedający ma prawo, po upływie terminu do odebrania Towaru, zarówno w przypadku, gdy Towar był dostarczany przez przewoźnika oraz w przypadku, gdy Kupujący miał odebrać Towar z siedziby PIGMENT, do naliczania Kupującemu kosztów magazynowania Towaru w wysokości 2% kwoty wynikającej z faktury za każdy rozpoczęty miesiąc, jednakże nie wyżej niż 10% kwoty wynikającej z faktury, chyba że Sprzedający udowodni wyższe koszty magazynowania. Koszty te zostaną naliczone, jeżeli wysyłka lub odbiór Towaru opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 21. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów przez Kupującego.
 22. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Kupującego transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub Umowie lub określonego przez Sprzedającego lub braku możliwości rozładunku dostawy środkiem transportu zorganizowanym przez Sprzedającego, z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 23. W przypadku zwrotu Towaru przez Kupującego, jeśli Sprzedający wyrazi na to zgodę, Sprzedający ma prawo potrącić 10% ceny netto wynikającej z faktury VAT, jeżeli Towar nie będzie budził zastrzeżeń jakościowych i ilościowych. W zależności od stanu jakościowego i ilościowego Towaru, w tym stanu opakowania, kwota ta może być wyższa. Jeśli Kupujący na podwyższenie tej kwoty nie wyrazi zgody, Sprzedający odmówi przyjęcia Towaru. Zwrot Towaru wymaga wystawienia faktury korekty.

VII. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Towar sprzedawany i dostarczany przez Sprzedającego stanowi jego własność do momentu uiszczenia ceny.
 2. Kupujący ma prawo do dalszej odsprzedaży, do mieszania, oraz do innych rodzajów obróbek Towarów sprzedanych przez Sprzedającego, pod warunkiem zapłaty ceny w całości.
 3. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny, choćby częściowo lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, Kupujący, ma obowiązek wydać Towar stanowiący własność Sprzedającego. W przypadku braku zapłaty ceny, Towar zobowiązany jest wydać po otrzymaniu wezwania do wydania, a w przypadku ogłoszenia upadłości, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, po ogłoszeniu upadłości.
 4. Sprzedający jest uprawniony do żądania wydania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. III ppkt. 11.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO, WADY TOWARU

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Informacji Technicznej, Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, etykietach Towaru lub w specyfikacjach udostępnionych przez Sprzedającego, wykorzystywania Towarów w systemach powłok z powłokami uzyskanymi z wykorzystaniem farb i lakierów innych producentów, wykorzystania innego niż zalecany przez Sprzedającego systemu barwienia Towarów.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, w szczególności, w następujących przypadkach:
  a) Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie
  b) Nieodpowiednie podłoże
  c) Działanie na Towar, po jego aplikacji, substancji chemicznych, których to substancji nie ma w wykazie w Karcie Informacji Technicznej Towaru,
  d) Nieznaczne odchylenia pod względem jakości, po względem kolorystycznym, pod względem masy, pod względem innych cech charakterystycznych, które nie przekraczają wartości uznawanych w przemyśle farb, lakierów oraz materiałów budowalnych innego rodzaju, a także nie przekraczają wartości według szablonów i wzorów.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący lub podmiot trzeci, na jego zlecenie, dokona jakichkolwiek poprawek lub modyfikacji w Towarze.
 5. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy, Umowy ramowej czy z Zamówienia jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 6. Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności kontraktowej niż ta określona w OWS z tytułu zawartej Umowy, Umowy ramowej, złożonych Zamówień lub wykonanych dostaw (wyraźnej bądź dorozumianej). Sprzedający ponosi odpowiedzialność kontraktową wyłącznie w razie wystąpienia winy umyślnej. Wyłączona jest zatem odpowiedzialność z tytułu rażącego niedbalstwa.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.
 8. Sprzedający ponosi tylko odpowiedzialność deliktową za szkody powstałe z winy umyślnej, nie ponosi natomiast odpowiedzialności deliktowej za szkody powstałe z winy nieumyślnej. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności deliktowej wobec szkód na osobie.
 9. Z tytułu wad Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, za stratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub urządzeń. Z tytułu wad Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty rzeczywiste. Odpowiedzialność Sprzedającego w tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do wymiany Towaru  wadliwego na nowy, ewentualnie do zwrotu ceny.
 10. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych do Kupującego, a wynikających z używania Towarów.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Kupujący zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedającego, nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedającego.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedającego Kupującemu lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Kupujący nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Ponadto Kupujący zapewnia, że wyżej wymienione materiały będą:
  a) użytkowane wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówień,
  b) oznaczone jako stanowiące własność Sprzedającego,
  c) w posiadaniu Kupującego na jego ryzyko oraz
  d) utrzymywane przez Kupującego w dobrym stanie i jeżeli będzie to konieczne zostaną zastąpione przez Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niedokonywania zmian w materiałach reklamowych dotyczących Towarów bez zgody Sprzedającego.
 4. Kupujący samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedającemu na logotyp działalności Kupującego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedającego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedającego.
 5. Za pisemną zgodą Kupującego, Sprzedający będzie uprawniony do umieszczenia danych, o których mowa w pkt. 4 w wykazie klientów Sprzedającego, dostępnym, m.in., na stronie internetowej Sprzedającego.

X. DANE OSOBOWE I KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Sprzedający tj. PIGMENT R. Bielak I. Bielak Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie jest Administratorem Danych Osobowych – ADO. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy się kontaktować na adres email: ……………………., telefon: ………………….., siedziba firmy przy ulicy Pyrzyckiej 23a, 70-892 Szczecin.
 2. Sprzedający otrzymane informacje osobowe będzie wykorzystywał wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy, Umowy ramowej, Zamówienia, oferty Kupującego.
 3. Dane Kupującego będą chronione i przetwarzane w celu:
  a) wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  b) marketingu własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem PIGMENT jest informowanie o ofercie handlowej,
  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIGMENT polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Kupujący wyraził zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty usługi lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Kupującego treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa cywilnego, podatkowego i przepisami o rachunkowości.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane innym podmiotom poza: pracownikami PIGMENT, podmiotami świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Kupującym umowy, w tym świadczącymi usługi prawne i rachunkowo-podatkowe, operatorami pocztowymi i kurierami, bankami w zakresie realizacji płatności, niektórymi osobami wykonującymi regulowane zawody, takimi jak prawnicy.
 6. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kupujący uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Kupującego treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego.
 8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy, Umowy ramowej, złożenia Zamówienia i jego realizacji, złożenia Oferty przez Kupującego.
 9. Dane osobowe Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PIGMENT R .Bielak I. Bielak Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie, ulica Pyrzycka 23a, 70-892 Szczecin.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, o zmianie treści upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym OWS, Umowie, Umowie ramowej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów, Umów ramowych, zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy, Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów, Umów ramowych lub realizacji zamówień zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Treść niniejszego OWS może ulec zmianie. Zmiany OWS wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego OWS.
 7. Adresy doręczeń Sprzedającego:
  adres korespondencyjny: ………………………………………….
  adres mail: …………………………………………………………