Produkty

black
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Norma PN-EN 13300

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0402/01/2019

Ważny do: 6.08.2024 r.

BLACK-TECH

FARBA SPECJALISTYCZNA CZARNA MATOWA

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się głęboką czernią, wskazaną do użycia, m.in. w teatrach, kinach, na scenach oraz stropach nad sufitami podwieszanymi i w kanałach instalacyjnych.
Tworzy gładką, bardzo dobrze kryjącą, powłokę paroprzepuszczalną na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe. Może być stosowana na powierzchniach stalowych po uprzednim pokryciu podłoża farbą podkładową. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba jest gotowa do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych podobnych materiałów.
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić, osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym i odkurzyć. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową (BIEL-PUTZ lub FILLER), większe ubytki – gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatami BIEL-GRUNT, GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową.

Uwagi
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. EUH208 – Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wyrób zakwalifikowany do A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Farba zawiera poniżej 30 g/l.

 • dostępne kolory: czarny,
 • wygląd powłoki: matowy,
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C,
 • czas schnięcia: zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • nanoszenie następnej warstwy: po 3-4 godzinach,
 • wydajność: 8-10 m2/litr,
 • gęstość wg PN-82/C-81551:  ok. 1,50 g / cm3,
 • wartość pH : 8÷9
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie -woda,
 • gwarancja 18 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 5 l; 10 l.