Produkty

Akrylen-Grunt
 • Opakowania 0,7 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/1164/02/2018

Ważny do: 15.03.2024 r.

Akrylen Grunt

Antykorozyjna farba podkładowa Wodorozcieńczalna.

Przeznaczenie:
AKRYLEN GRUNT jest wodorozcieńczalną farbą podkładową, akrylową, przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem emalią lub farbą nawierzchniową. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, sąsiadujące z powierzchnią chronioną antykorozyjnie, jak: powierzchnie betonowe, tynk, cegły. AKRYLEN GRUNT daje trwałą, wodoodporną, powłokę. Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zawiera wodną dyspersję żywicy akrylowej, pigmenty mineralne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące.
Dodatkowymi zaletami farby AKRYLEN GRUNT są: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi farbami rozpuszczalnikowymi, możliwość mycia sprzętu wodą (na świeżo). A ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione rdzy, tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów). Stare powłoki z emalii i farb z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki. Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki. W przypadku renowacji starych dachów należy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem chemicznym GrzyboSTOP firmy Pigment (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej. Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew, łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok może być konieczne zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania). Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałożona pierwotnie przez producenta dachówek też może przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłożu utrudniają związanie się nowej warstwy.

Podłoże przemyć preparatem SULFANOL A firmy Pigment przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby.

STOSOWANIE: Farbę AKRYLEN GRUNT przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 1-2 krotnie farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,05 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Pierwszą warstwę zaleca się malować pędzlem. Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem.
Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Uwagi:

 1. Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 2. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami i mrozem.
 3. Właściwości farby nie zawsze mogą sprostać warunkom, a szczególnie właściwościom starych powłok. Do renowacji trudnego podłoża należy użyć produktów specjalnie do tego przeznaczonych lub całkowicie usunąć starą warstwę farby.
 4. Nie dodawać kredy, wapna, rozpuszczalników, pigmentów.
 5. Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoża +20ºC i wilg. wzgl. powietrza 60%. Niższe temp. i wyższa wilgotność przedłużają czas schnięcia.
 6. Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdążyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną łuszczenia się i odpadania fragmentów emalii oraz wiąże się z utratą uprawnień gwarancyjnych.

Zalecenia BHP:
Chronić przed dostępem dzieci. Chronić przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: gładka, półmatowa
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • temperatura malowanego podłoża: +10÷25°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy )
 • wilgotność względnej powietrza w czasie prac: poniżej 80%
 • przechowywanie w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 4 godzin
 • malowanie następnej warstwy: nie wcześniej niż po 4 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny NIZP – PZH
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • norma: PN-C-81906:2003
 • kat. A/d/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 130 g /l. Emalia zawiera < 110 g / l.
 • opakowania: 0,7 l; 5 l; 10 l.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…